Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 im. Bohaterów Warszawy w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 11 im. Bohaterów Warszawy w Kielcach

Data publikacji strony internetowej: 2015-08-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-07-09

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • występują elementy nie spełniające wymogów kontrastu;
 • istnieją osadzone lub podlinkowane filmy YouTube, które nie posiadają napisów dla osób głuchych;
 • niektóre zdjęcia i obrazy graficzne, również te będące odnośnikami, nie posiadają opisów alternatywnych;
 • niektóre zdjęcia i obrazy graficzne posiadają niewystarczający opis alternatywny lub zawierają błędne informacje;
 • istnieje obraz, którego tekst alternatywny jest taki sam, jak tekst znajdujący się w pobliżu lub przylegający;
 • występują zdjęcia i obrazy graficzne, które posiadają zbyt długi opis alternatywny
 • nie wszystkie dokumenty pdf, doc, docx, są dostępne cyfrowo (np. dokumenty utworzone zostały poprzez skan dokumentu papierowego, występują błędy w formatowaniu, brakuje tekstów alternatywnych);
 • istnieje formularz z etykietą, która nie zawiera żadnej treści;
 • występują podkreślone fragmenty tekstu, które nie są odnośnikami;
 • istnieją odnośniki, których treścią jest adres URL;
 • istnieją odnośniki kontekstowe, których treść nie informuje jednoznacznie o celu;
 • występują odnośniki, które nie zawierają żadnego tekstu;
 • w niektórych przypadkach sąsiadujące ze sobą odnośniki prowadzą do tego samego adresu URL;
 • w niektórych przypadkach tekst jest wyjustowany;
 • istnieją błędy w definicji hierarchii nagłówków – pominięto poziom nagłówka lub brakuje nagłówka H1;
 • występują fragmenty tekstu o strukturze listy, które nie są zdefiniowane jako lista;
 • nie ma ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce;
 • występują tabele, w których brakuje nagłówków lub ich połączenia ze zbiorami komórek
 • menu nie wygląda tak samo na wszystkich podstronach – ma inną strukturę elementów

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • jest zbudowana w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami kontaktowymi są:

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 413676189. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 11 im. Bohaterów Warszawy w Kielcach przy ul. Jasnej 20/22, dostosowano do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym zapewniono poprzez pochylnię prowadzącą na poziom parteru, zlokalizowaną przy wejściu do budynku szkoły od strony hali basenowej i z tyłu budynku szkoły. W szkole istnieją dwa wjazdy od ulicy Jasnej na teren szkoły, obsługa komunikacyjna szkoły odbywa się z wykorzystaniem wjazdu wzdłuż zachodniej granicy działki. Przed budynkiem szkoły nawierzchnia wykonana jest z betonowej kostki brukowej. Dostępność do budynku od strony ulicy Jasnej – główne wejście, z tyłu budynku wjazd dla osób niepełnosprawnych, wejście dla pracowników Miejskiej Kuchni Cateringowej oraz wejście na korytarz szkoły, od strony bloku sportowo – rehabilitacyjnego – główne wejście oraz boczne, które służy do wejścia/wyjścia uczniów na zajęcia sportowe, od strony boisk sportowych wejście/ wyjście dla konserwatorów. Konstrukcja nawierzchni parkingu z płyt ażurowych. Droga gospodarcza spełnia wymogi drogi p. poż. o szerokości jezdni 4,0 m. Droga zakończona jest placem manewrowym 20 x 20m. W okolicy wejścia od strony hali basenowej są dwa zespoły parkingowe, jeden na 8 stanowisk, drugi dla osób niepełnosprawnych na 5 stanowisk. W budynku szkoły znajdują 2 klatki schodowe, 7 korytarzy – stanowiących również drogę ewakuacyjną, która w razie niebezpieczeństwa stanowi miejsce opuszczenia na zewnątrz budynku. W budynku szkoły istnieje podnośnik schodowy, 2 windy dla uczniów niepełnosprawnych po dwóch stronach korytarza.

Dodatkowe ułatwienia/dostosowania:
Dostosowane toalety dla potrzeb osób niepełnosprawnych, uchwyty w toaletach i na klatce schodowej, oznaczone schody dla potrzeb osób słabowidzących, oznaczony kolorystycznie ciąg komunikacyjny na korytarzach, basen z podnośnikami dla osób niepełnosprawnych. Oddzielne szatnie dla osób niepełnosprawnych w korytarzu przy wjeździe z tyłu budynku.

Ta strona używa plików cookies które są zapisywane na Twoim urządzeniu. Korzystanie z tej strony oznacza akceptację plików cookie.
Akceptuję